Loading, please wait ...
MESSAGE

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „OP“)

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 5064,

IČ: 725 56 064, se sídlem Jeremenkova 40b, Hodolany, 779 00 Olomouc,

 

pro prodej jízdní kuponů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách https://eshop.idsok.cz/ (dále jen „webové stránky“) a prostřednictvím mobilní aplikace

 

Článek 1 Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, jakožto prodávajícím (dále také jako „koordinátor dopravy“ či „prodávající“) a zákazníkem, jakožto kupujícím, prostřednictvím online obchodu (dále jen „kupní smlouva“).
 • Online obchod KIDSOK je pro zákazníky dostupný přímo na webových stránkách https://eshop.idsok.cz/ nebo prostřednictvím mobilní aplikace MobilOK (dále jen jako „mobilní aplikace“), ze které je zákazník do online obchodu přesměrován. Mobilní aplikaci lze instalovat na platformy Android (verze 5.0 a vyšší) nebo iOS (verze 10.0 nebo vyšší) a je dostupná přes standartní distribuční kanály Google Play a App Store.
 • Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy, která na tyto OP odkazuje.
 • Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.
 • Ustanovení těchto obchodních podmínek mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
 • Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Prodávající je podnikatelem, osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění na základě této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Vztahy mezi kupujícím (dále jako „kupující“ či „zákazník“) a prodávajícím neupravené smlouvou či obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 • Zákazník - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li spotřebitel zákazník, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 • Zákazník, který není spotřebitel, je podnikatel. Je-li podnikatel zákazníkem (dále jen „podnikatel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

 

 

 

Článek 2 Uživatelský účet, registrace

 • Kupující může objednávat jízdní kupony prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách prodávajícího či dostupného prostřednictvím mobilní aplikace (dále jen jako „online obchod“) pouze ze svého uživatelského účtu. Za účelem zřízení uživatelského účtu je kupující povinen se registrovat, a to na webových stránkách či v mobilní aplikaci.
 • Kupující nemůže provádět objednávání zboží bez registrace.
 • Pro registraci na webové stránce či v mobilní aplikaci uvede kupující svou emailovou adresu.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy či těchto obchodních podmínek.
 • Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Za účelem objednávání jízdních kuponů je kupující povinen registrovat v rámci svého uživatelského účtu alespoň jeden tzv. identifikátor. Ke každému identifikátoru jsou pak přiřazovány jednotlivé jízdní doklady zákazníka.
 • Identifikátorem pro přiřazení jízdních dokladů je:
  1. registrovaná bezkontaktní platební karta zákazníka, ke které zákazník jízdní doklad přiřadí, nebo
  2. mobilní zařízení, na němž je zákazník přihlášen ke svému účtu (dále také jen jako „aktivní zařízení“), ke kterému zákazník jízdní doklad přiřadí.
 • Každá instalace aplikace do mobilního zařízení vytváří společně s konkrétním uživatelským účtem samostatný identifikátor. Jeden mobilní telefon tudíž může představovat při každém přihlášení do jiného uživatelského účtu více identifikátorů pro tyto různé účty.
 • Jednotlivé jízdní doklady tak jsou podle volby zákazníka přiřazovány vždy buď k registrované bezkontaktní platební kartě zákazníka nebo k aktivnímu zařízení zákazníka. To však nebrání jejich následnému přiřazení k jinému identifikátoru podle volby zákazníka.
 • Jelikož lze jízdní doklad přiřadit vždy pouze k jednomu identifikátoru, je pro odbavení nezbytné vždy použít pouze ten identifikátor, k němuž je jízdní doklad přiřazen – konkrétní registrovanou platební kartu zákazníka, k níž zákazník jízdní doklad přiřadil, nebo aktivní zařízení, k němuž zákazník jízdní doklad přiřadil.

 

Článek 3 Časové jízdní kupony

 • V online obchodu umístěném na webových stránkách prodávajícího či dostupném prostřednictvím mobilní aplikace lze zakoupit jízdní kupony, které opravňují držitele bezkontaktní platební karty registrované v rámci uživatelského účtu zákazníka nebo držitele aktivního zařízení registrovaného v rámci uživatelského účtu zákazníka k přepravě vybranými vlakovými a autobusovými spoji.
 • Nakupování je možné přímo v online obchodu na webových stránkách nebo prostřednictvím mobilní aplikace, která zajišťuje automatické přesměrování zákazníka do online obchodu KIDSOK.
 • Podmínkou nákupu jízdního kuponu prostřednictvím mobilní aplikace je vložení fotografie zákazníka do mobilní aplikace. Fotografie musí zachycovat obličej zákazníka a být pořízena v takové kvalitě, aby umožňovala jednoznačnou identifikaci zákazníka.
 • Prodávající nabízí ke koupi tyto jízdní kupony:
  • standardní časové jízdenky (odstavec 3.5 OP);
  • síťové jízdenky (odstavec 3.6 OP);
  • jízdenky v kombizónách (odstavec 3.7 OP).
 • Standardní časové jízdenky nabízí prodávající jako jízdenky sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční, a to pro dopravu v některé z následujících zón v rámci Olomouckého kraje: veřejná linková doprava a MHD Olomouc, MHD Šumperk, MHD Zábřeh, MHD Prostějov, MHD Přerov a MHD Hranice.
 • Síťové jízdenky nabízí prodávající jako jízdenky sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Síťové jízdenky umožňují zákazníkovi dopravu ve všech těchto zónách v rámci Olomouckého kraje: veřejná linková doprava a MHD Olomouc, MHD Šumperk, MHD Zábřeh, MHD Prostějov, MHD Přerov a MHD Hranice.
 • Jízdenky v kombizónách nabízí prodávající jako jízdenky sedmidenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jízdenky v kombizónách umožňují dopravu ve více, nikoliv však všech, zónách v rámci Olomouckého kraje, a to v těch, na které se konkrétní jízdenka v kombizóně vztahuje.
 • Zákazník v objednávce označí počátek platnosti jízdního kuponu, který musí být stanoven nejdříve následující pracovní den a současně nejméně jeden pracovní den po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
 • Jízdní kupon se nejpozději následující pracovní den po připsání kupní ceny na účet prodávajícího přiřadí k bezkontaktní platební kartě registrované v uživatelském účtu zákazníka či k aktivnímu zařízení zákazníka.
 • Kupon je nepřenositelný a opravňuje držitele registrovaného identifikátoru, k němuž je kupon přiřazen, k přepravě jeho osoby ve všech dopravních prostředcích zařazených do IDSOK, podle toho, kterou dopravní zónu zákazník koupí jízdního kupónu zvolí.
 • Prodávající nabízí v online obchodu na webových stránkách či v mobilní aplikaci jízdní kupony k dopravě zajišťované těmito dopravci:
 • ARRIVA MORAVA a.s.
 • FTL – First Transport Lines, a.s.
 • Vojtila Trans s.r.o.
 • České dráhy a.s.
 • Dopravní podnik města Olomouc, a.s.
 • Při přepravě zajišťované dopravci je zákazník povinen dbát pokynů dopravce zajišťujícího daný spoj a dodržovat jeho přepravní podmínky, se kterými je povinen se seznámit. Zákazník je rovněž povinen se při přepravě na výzvu dopravce zajišťujícího daný spoj či na výzvu dopravcem či koordinátorem pověřeného revizora prokázat platným jízdním kuponem.
 • Pokud chce zákazník uplatnit jakoukoliv slevu na kupon, je třeba, aby přinesl, ještě před jeho koupí, veškeré podklady opravňující ho k poskytnutí jím vybrané slevy na některé z prodejních míst. Prodejní místa:

Informační kanceláře Arriva Morava a.s.

 • Autobusové nádraží Olomouc
 • ČD Hranice - Nádražní 498, Hranice
 • Autobusové nádraží Přerov
 • ČD Prostějov – Janáčkova 3159, Prostějov
 • nám. Přemysla Otakara 762, Litovel
 • Městské informační centrum Mohelnice – Lazebnická 974/2, Mohelnice
 • ČD Zábřeh – U nádraží 2331, Zábřeh
 • Autobusové nádraží Šumperk
 • Autobusové nádraží Jeseník

Informační kancelář FTL – Svatoplukova 59, Prostějov

Informační kanceláře Vojtila Trans s.r.o.

 • Olomoucká 226, Uničov
 • Autobusové nádraží Olomouc

 

Článek 4 Odbavení

 • Zákazník prokáže držbu platného jízdního kuponu v AUTOBUSOVÝCH spojích bezkontaktní platební kartou registrovanou v rámci jeho uživatelského účtu, k níž bude platný jízdní kupon přiřazen. Za tímto účelem je zákazník povinen mít tuto bezkontaktní platební kartu u sebe při realizaci přepravy a na výzvu osob uvedených v článku 3.12 přiložit bezkontaktní platební kartu ke čtečce bezkontaktních platebních karet.
 • Zákazník prokáže držbu platného jízdního kuponu ve VLAKOVÝCH spojích vytištěnou papírovou verzí jízdního kuponu, kterou obdrží výhradně v informační kanceláři některého z autobusových dopravců dle odstavce 3.13 těchto obchodních podmínek. Za tímto účelem je zákazník povinen mít tuto papírovou verzi jízdního kuponu (dále také jako „papírová verze kuponu“) u sebe při realizaci přepravy a na výzvu osob uvedených v článku 3.12 ji předložit ke kontrole.
 • Je-li identifikátorem aktivní zařízení (nikoliv bezkontaktní platební karta), prokáže zákazník držbu platného jízdního dokladu:
  1. prostřednictvím QR kódu v aktivním zařízení nebo
  2. prostřednictvím dynamického grafického prvku v aktivním zařízení.
 • Zakoupený jízdní doklad je uložen do persistentní paměti aktivního zařízení. Pro odbavení tedy není nutné datové spojení. Z bezpečnostních důvodů je ovšem vyžadována datová komunikace alespoň jedenkrát za týden. Pokud k datové komunikaci během posledního týdne (během sedmi dnů předcházejících) nedošlo, neumožní mobilní aplikace zobrazení QR kódu ani dynamického grafického prvku, a není tedy možné odbavení v dopravním prostředku.
 • V případě odbavení prostřednictvím QR kódu načte odbavovací zařízení QR kód zobrazený na displeji. Z bezpečnostních důvodů je každý QR kód opatřen časovou pečetí, která má platnost 30 vteřin. QR kód tedy musí být vždy předkládán přímo v mobilní aplikaci, není možné např. pořídit snímek obrazovky a používat ho při odbavení.
 • V případě odbavení prostřednictvím dynamického grafického prvku porovnává obsluha odbavovacího zařízení tzv. referenční grafický prvek zobrazený na displeji odbavovacího zařízení s grafickým prvkem zobrazeným na displeji aktivního zařízení. Grafický prvek se mění každých 30 vteřin. Grafický prvek tedy musí být vždy předkládán přímo v mobilní aplikaci, není možné např. pořídit snímek obrazovky a používat ho při odbavení.

Článek 5 Kupní smlouva

 • Webové stránky, na nichž je online obchod prodávajícího umístěn, obsahují všechny povinně sdělované informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Těmito informacemi jsou: obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa elektronické pošty prodávajícího; cena; způsob platby; způsob dodání i údaje o právech z vadného plnění. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi.
 • Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky zákazníkem (dále také jako „objednávka“) přes online obchod. Veškeré objednávky jsou závazné.
 • Objednávku učiní zákazník v záložce „koupit kupon“, a to u konkrétní bezkontaktní platební karty, na kterou chce jízdní kupon nahrát, nebo u konkrétního aktivního zařízení, na které chce jízdní kupon nahrát. Zákazník pod záložkou koupit kupon zvolí tarif, období a zóny, pro které chce jízdní kupon zakoupit, a potvrdí svou volbu „přidáním do košíku“. V záložce „košík“ poté zákazník vyjádří souhlas s obchodními podmínkami. K učinění objednávky dojde jejím odesláním kliknutím na volbu „zaplatit“.
 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami.
 • Objednávka obsahuje informace o objednávaném zboží, ceně a způsobu její úhrady a identifikátoru, který zákazník pro objednávaný jízdní kupon zvolil. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil.
 • Učinění objednávky je zákazníkovi prodávajícím potvrzeno elektronickou poštou na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci uživatelského účtu (případně později změněnou).
 • Smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), zaslaného elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením potvrzení jejího přijetí, změní cena zákazníkem vybraného kuponu, platí vždy cena uvedená v objednávce.
 • Nedojde-li k úhradě částky kupní ceny do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy, platí, že se smlouva ruší od počátku.

 

Článek 6 Odstoupení od kupní smlouvy (z důvodů na straně cestujícího)

 • Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi tímto informuje spotřebitele, že nemá v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, jelikož jde o plnění uvedené v ustanovení § 1840 písm. h) občanského zákoníku, a proto se na něj ustanovení § 1829 občanského zákoníku nevztahuje.
 • Kupující je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to s účinky do budoucna, přičemž je povinen uhradit prodávajícímu odstupné ve výši 10 % ceny kuponu, který od prodávajícího zakoupil.
 • Odstoupení od smlouvy může zákazník provést zejména zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího či zasláním emailu s odstoupením od smlouvy na emailovou adresu kidsok@kidsok.cz. Je-li zákazník držitelem papírové verze kuponu, kterou obdržel na svou žádost na některém z prodejních míst, vyžaduje se k platnému a účinnému odstoupení od smlouvy vrácení papírové verze jízdního kuponu, který na základě dotčené smlouvy obdržel. Odstoupení je tedy v takovém případě z povahy věci možné toliko zasláním papírové verze kuponu současně s písemným odstoupením od smlouvy na adresu sídla prodávajícího (emailová forma odstoupení je v takovém případě z povahy věci vyloučena).
 • Částka kupní ceny bude prodávajícím kupujícímu vrácena na účet, z něhož byla poukázána.
 • Došlo-li k odstoupení od smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 6.2, provedou strany po odstoupení od smlouvy vypořádání, a to následujícím způsobem:
 1. a) pokud kupující odstoupí od smlouvy nejpozději do okamžiku počátku platnosti kuponu, bude mu vrácena plná cena kuponu, kterou prodávajícímu uhradil, ponížená 
  o odstupné ve výši 10 % kupní ceny, které je prodávající oprávněn si na kupní cenu kuponu, kterou bude vracet kupujícímu, započíst;
 2. b) pokud kupující odstoupí od smlouvy poté, co již nastal okamžik počátku platnosti kuponu, bude mu vrácena poměrná část kupní ceny kuponu, ponížená o odstupné ve výši 10 % kupní ceny, které je prodávající oprávněn si na kupní cenu kuponu, kterou bude vracet kupujícímu, započíst. Poměrná část kupní ceny se počítá od pracovního dne následujícího po dni, kdy bylo platné odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu. V případě odstoupení zasláním odstoupení na emailovou adresu prodávajícího kidsok@kidsok.cz, se poměrná část kupní ceny počítá od pracovního dne následujícího po odeslání potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy prostřednictvím emailu prodávajícím kupujícímu.
 • Z důvodu předcházení pochybnostem doporučuje prodávající činit odstoupení od smlouvy zasláním písemného odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího doporučenou poštou. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese kupující.
 • Kupující bere na vědomí, že odesláním písemného odstoupení za současného přiložení papírové verze kuponu ztrácí bez náhrady možnost dopravy prostřednictvím vlakových spojů po dobu od odeslání odstoupení prodávajícímu do doručení odstoupení prodávajícímu bez náhrady (tj. za tyto dny nenáleží kupujícímu nárok na vrácení poměrné části kupní ceny).
 • Pro případ, že by odstupné převyšovalo částku, kterou by měl prodávající dle článku 6 odst. 6.5 obchodních podmínek vrátit kupujícímu, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení rozdílu.
 • Pro případ odstoupení od smlouvy dle článku 6 odst. 6.2 obchodních podmínek, kdy kupující do okamžiku odstoupení dosud kupní cenu neuhradil, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat odstupné ve výši 10 % kupní ceny, pokud zákazník odstoupí od smlouvy nejpozději do okamžiku počátku platnosti kuponu.
 • Pro případ odstoupení od smlouvy dle článku 6 odst. 6.2 obchodních podmínek, kdy zákazník do tohoto odstoupení neuhradí prodávajícímu cenu kuponu, je prodávající oprávněn po zákazníkovi požadovat odstupné ve výši 10 % kupní ceny a současně poměrnou část kupní ceny kuponu, pokud zákazník odstoupí poté, co již nastal okamžik počátku platnosti kuponu.

 

Článek 7 Kupní cena, dodací podmínky a platební podmínky

 • Kupní ceny kuponů jsou uvedeny v online obchodu prodávajícího včetně daně z přidané hodnoty.
 • V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši daně z přidané hodnoty, případně daňovou povinnost vůbec, bude prodávajícím upravena daň v souladu 
  s platným právním předpisem.
 • Platba ceny zákazníkem vybraných kuponů může být provedena pouze platební kartou.
 • Zakoupený jízdní kupon se na vybranou registrovanou bezhotovostní platební kartu nebo na aktivní zařízení nahraje do jednoho pracovního dne od uhrazení kupní ceny kuponu. Uhrazením kupní ceny kuponu dopravci se myslí připsání částky odpovídající ceně kuponu na účet prodávajícího.
 • Úhrada kupní ceny je kupujícímu potvrzena daňovým dokladem dostupným pro zákazníka přihlášeného k jeho uživatelskému účtu v online obchodu. Daňový doklad vydává dopravce, který realizuje přepravu v zóně, na niž si kupující jízdní kupon zakoupil.

 

Článek 8 Práva a povinnosti při vadném plnění

 1. Zákazník má při vadném plnění následující práva a povinnosti:
 • Prodávající odpovídá za to, že bude kupon zákazníkovi na vybranou bezhotovostní platební kartu či aktivní zařízení nahrán do jednoho pracovního dne od uhrazení kupní ceny kupujícím, tento bude platný po ujednanou dobu, v ujednaných zónách, tedy bude platný pro zákazníkem vybrané vlakové a autobusové spoje.
 • Nemá-li kupon vlastnosti uvedené v bodě 8.1.1, má vadu.
 • Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má kupon při jeho nahrání 
  na bezhotovostní platební kartu či aktivní zařízení, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou způsobí prodávající porušením své povinnosti.
 • Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže jej prodávající výslovně ujistil, že je jízdní kupon bez vad nebo vadu lstivě zastřel.
 • Zákazník se přesvědčí o vlastnostech a množství kuponů bez zbytečného odkladu 
  od jejich nahrání na bezhotovostní platební kartu či aktivní zařízení.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového kuponu bez vady, nebo odstoupením od smlouvy.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového kuponu bez vady.
 • Nebude-li vada prodávajícím odstraněna, tedy nedodá-li prodávající nový kupon bez vady včas nebo nový kupon odmítne zákazníkovi dodat, může zákazník požadovat slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník v souladu s článkem 9 těchto obchodních podmínek – reklamace jízdních kuponů.
 • Za okamžik uplatnění vady se považuje okamžik, kdy koordinátor dopravy obdržel od zákazníka podnět k reklamaci.

 

Článek 9 Reklamace jízdních kuponů

 • Reklamaci může podnikatel uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu sídla prodávajícího: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 40b, 779 00, případně prostřednictvím emailu na elektronickou adresu kidsok@kidsok.cz. Spotřebitel může uplatnit reklamaci i jinými způsoby, nicméně koordinátor dopravy spotřebiteli doporučuje z důvodu průkaznosti výše uvedené dvě metody.
 • Zákazník při reklamaci uvede své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt.
 • V případě, že zákazník požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 • Prodávající neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky prodávajícího, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky.
 • Příjem reklamace spotřebitele prodávající potvrdí písemně formou e-mailu, a to do tří dnů od uplatnění reklamace, v němž uvede datum uplatnění reklamace, obsah reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 • Podnikatel je v reklamaci povinen popsat závady na zboží a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to, je povinen zvolit si své právo dle článku 8 odst. 8.1.6 a 8.1.7 těchto obchodních podmínek. U spotřebitele to prodávající důrazně doporučuje.
 • V případě, že reklamaci uplatnil spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající nebo jím pověřený pracovník ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v takovémto případě vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to včetně odstranění vady, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od zákazníka bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví. Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání.
 • Na věci, předměty apod., které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele, ať už práva z vad, či jakákoliv jiná práva. Takové plnění se řídí podle ustanovení občanského zákoníku o darování.
 • Zákazník je povinen seznámit se s podmínkami reklamace jízdních kuponů v rámci obchodních podmínek ještě před objednáním kuponu. Uzavřením smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s těmito podmínkami.

 

Článek 10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, adr.coi.cz, adr@coi.cz). Mimosoudní řešení sporů je bezplatné. Návrh na vyřešení mimosoudního vyřešení sporu musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 20n z. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a lze jej podat do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

 

Článek 11 Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje, které zákazník poskytuje koordinátorovi dopravy ke zpracování při objednávce nebo při registraci uživatelského účtu, jsou chráněny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).
 • Osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) GDPR z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 • Zákazník je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen koordinátora dopravy v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu, poté budou osobní údaje zpracovávány jen po dobu uloženou zákonem. Koordinátor dopravy může pověřit jejich zpracováním osobních údajů třetí osobu.
 • Koordinátor dopravy si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách či v mobilní aplikaci. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
 • Osobní údaje zákazníka jsou předávány zejména dopravcům zajištujícím dopravní obslužnost Olomouckého kraje v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, společnosti TELMAX s. r. o. IČ: 27481166 a společnosti Československá obchodní banka, a. s.
 • Správcem osobních údajů je vedle koordinátora dopravy i Dopravní podnik města Olomouce, a. s. (DPMO). Koordinátor dopravy a DPMO jsou společnými správci osobních údajů.
 • Zákazník souhlasí s ukládáním "cookies" na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.
 • Bez registrace nelze v online obchodě KIDSOK jízdenky nakupovat. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, zákonně a korektně.
 • Zákazník má právo požadovat přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz, avšak s výmazem osobních údajů je spojeno zrušení uživatelského účtu, neboť bez nich není možné z důvodu specifického fungování e-shopu účet zákazníka pro nákup jízdenek provozovat. Zákazník má dále právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování a má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Podrobněji je ochrana osobních údajů upravena v sekci „GDPR“ na webové stránce koordinátora dopravy kidsok.cz, přičemž zákazník bere na vědomí, že tam uvedené zásady se budou průběžně aktualizovat, aby plně odpovídaly aktuálním požadavkům právních předpisů a výkladovým stanoviskům příslušných orgánů.

 

Článek 12 Ostatní ujednání

 • Vyřizování stížností zákazníka zajišťuje koordinátor dopravy prostřednictvím elektronické adresy kidsok@kidsok.cz Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle koordinátor dopravy na elektronickou adresu zákazníka.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v den uzavření smlouvy na webových stránkách prodávajícího. Objednávka je po svém potvrzení uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.
 • Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s ustanoveními těchto obchodních podmínek, přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky prodávajícímu a projevuje tak svou akceptaci s uzavřením kupní smlouvy ve znění těchto obchodních podmínek.
 • Náklady na uplatnění práv plynoucích ze závazkového právního vztahu založeného smlouvou mezi koordinátorem dopravy a zákazníkem, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
 • Zákazník není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.
 • Veškeré informace publikované v internetovém obchodě https://eshop.idsok.cz/ jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu koordinátora dopravy.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Zjistěte více zde.